duyuru Güncel Duyurular!
Flatcast Tasarım Kampanyaları!.... Flatcast Tasarım Detayları!....
bilgi mybb

Konu Bilgileri
Konu Başlığı
CUMA SURESİ – KURAN-I KERİM SURETÜL CUM’A
Konudaki Cevap Sayısı
0
Konuyu Açan Kişi
HeRSeYiM
Görüntülenme Sayısı
1736
Yeni Yorum Gönder 
 
CUMA SURESİ – KURAN-I KERİM SURETÜL CUM’A
Yazar Konu
HeRSeYiM
Çevrimiçi

**********

Yorum Sayısı: 53,551
Üyelik Tarihi: 21-07-2013
Yorum: #1
Gunes CUMA SURESİ – KURAN-I KERİM SURETÜL CUM’A
CUMA SURESİ – KURAN-I KERİM SURETÜL CUM’A – CUMA SURESİ TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU MEALİ ANLAMI – CUMA SURESİ FAZİLETİ – TEFSİRİ OKUCUMA SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

[Resim: 20141121141656295172547.gif]
[Resim: 20141121141656295112310.gif]
[Resim: 20141121141656295692248.gif]
[Resim: 20141121141656296150516.gif]

Cuma Suresi, Medine’de ve Saff Sûresinden sonra nazil olmuştur. İbn Yesâr Sûrenin mekkî olduğunu söylemiş ve bu görüş İbn Abbâs ve Mücâhid’den de nakledilmişse de sahih olan medenî oluşudur ve bu, cumhurun görüşüdür. Sure on bir (11) Ayettir.

62-el-CUM’A – MÜBAREK CUMA SURESİ TÜRKÇE MEALİ ANLAMI

Adını, 9. âyetinde geçen “cum’a” kelimesinden alır.Medine’de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

1. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih eder.

2. Çünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara Kitab’ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O’dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.

3. (Peygamberi) müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O, azîzdir, hakîmdir.

4. Bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

5. Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

6. De ki: Ey yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız, kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü temenni edin (bakalım)!

7. Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah, zalimleri çok iyi bilir.

8. De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah’ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

[Resim: 20141121141656296541778.jpg]

*** CUMA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ***

Bismillahirrahmanirrahim

1. Yüsebbihu lillahi ma fissemavati ve ma fil’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.
2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.
4. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.
5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.
8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.
9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.
10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.
11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.


*** Cuma Suresinin Fazileti ***

Abdullah b Abbas diyor ki:

“Resuluİlah, cuma günü sabah namazında Secde suresini ve Dehr (İnsan) suresini okurdu Cuma namazında ise Cuma suresini ve Münafıkûn suresini

Ebu Hureyre (ra) da demiştir ki:

“Ben, Resulullahın bu iki sureyi (Cuma ve Münafıkûn surelerini) Cuma gününde okuduğunu işittim”[3]

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla

1- Göklerde ve yerde bulunanlar, hükümran, noksanlıklardan uzuk, herşeye galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allanın tenzih ve teşbih eder*ler

Yedi gökte ve yerde buluna bütün yaratıklar, isteyerek veya istemeyerek Allanın teşbih ederler ve onu yüceltirler 0 Allah ki dünya ve âhiretin mülk ve saltanatı ona attir Oralarda sadece onun hükmü geçerlidir O, müşriklerin, ken*disine isnad ettikleri noksan sıfatlarda beridir Düşmanlarından intikam almakta sertir Yarattıklarını sevk ve idare etmekte hikmet sahibidir[4]

2- Okuma yazma bilmeyenlere, içlerinden kendilerine Allahın âyetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen Allahtır Daha önce ise onlar apaçık bir sapıklık için*deydiler

Okuması yazması olmayan Araplara içlerinden Muhammed´i peygamber olarak gönderen O´dun Muhammed onlara, Allanın kendisine gönderdiği âyetleri okudu O peygamber onları inkarın pisliklerinden arındırır, onlara Allahın kitabını ve sünneti öğretir Her ne kadar onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde iseler de (Allah onlara bu nimetleri ihsan etmiştir)

Ayette zikredilen okur yazarlığı olmayan ümmilerden maksat, Mücahid, Katade ve İbıı-i Zeyd´e göre Araplardır Araplara “Ümmi” denilmesinin sebebi, Katade´ye göre, onların okuma yazma bilmemelerindendir İbn-i Zeyd´e göre ise, kendilerine daha önce kitap indirilmemesindendi Âyete zikredilen “Hikmef´ten maksat, sünnnettir

3- Allah bu Peygamberi (henüz dünyaya gelip) bunlara kavuşmamış kimselere de göndermiştir O herşeye galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir

Âyet-i kerimede, Resulullahin, henüz ortada olmayan insanlara da Pey*gamber gönderildiği zikredilmektedir Henüz mevcut olmayan bu insanlardan-maksat, Abdullah b Ömer, Ebu Hureyre ve Mücahid´e göre Resulullahin vefa*tından sonra müslümnn olan Farslardır

Bu hususta Ebu Hureyre (ra) diyor ki:

“Bir gün biz, Resulullahın yanında oturuyorduk Ona Cuma suresi ve do*layısıyla bu âyet nazil oldu Dedim ki: “Ey AH ahin Resulü, henüz ortada olma*yan bu insanlar kimlerdir ” Resulullah cevap vermedi Ben bu soruyu üç kere tekrar ettim İçimizde Selman-i Fârisi de vardı Resululah elini Selman´ın üzerine koydu ve söyle buyurdu: “Şayet iman Süreyyayıldızında olsa bunlardan bir takım erler veya bir er ona ulaşacaktır”[6]

İbn-i Zeyd´e ve Mücahid´den nakledilen diğer bir görüşe göre Resululah hayattayken henüz ortada olmayan ve onun vefatından sonra-ona-iman edecek*leri belirtilen bu insanlardan maksat, Resulullahın vefatından sonra kyamet gü*nüne kadar İslama girecek olan bütün insanlardır

Taberi âyet-i kerimenin genel ifadesinin bu son görüşü tercih etmeyi ge*rektirdiğini söylemiş ve bu görüşü tercih etmiştir[7]

4- Bu Peygamberlik Allahın bir lütfudur Onu dilediğine verir Allah büyük lütuf sahibidir

Allahın, okur yazarlığı olmayan Araplara ve daha sonra gelip Peygmabe-re uyacak olan insanlara peygamber göndermesi peygamberin de onları anndtr-dııması ve onlara kitabı ve hikmeti Öğretmesi, Allahın bir lütfudur Onu kulla*rından dilediğine verir Allah,-bunu yaptığından dolayı kınanamaz Zira o, her*hangi bir hakka engel olmuş değildir O, peygamberliğe daha layık olanı seçmiş ve layık olan ümmetlere göndenniştir Allah, kullarına karşı büyük lütuf sahibi*

5- Kendilerine Tevrat verildikten sonra onu kabul etmeyenler, kitap yüklü merkep gibidirler Allanın âyetlerini yalanlayan böyle bir kavmin durumu ne kötüdür Allah, zalim bir kavmi hideyete erdirmez

Kendilerine Tevrat verilen ve onunla amel etmeleri istenen, buna rağmen onun hükmüyle amel etmeyen, Muhammed´e iman etmeleri emredilmişken onu yalanlayan Yahudi ve Hristiyanların durumu, sırtında kitap taşıyan ve taşıdığı o kitaplardan bir şey anlamayan eşeğin durumu gibidir Allanın âyetlerini yalanla*yan bu kavmin durumu ne kötüdürAllah, rablerinin âyetlerini inkar ederek sa*pıklığa düşen ve bu sebeple kendi kendilerine zulmede bu kavmi hidayete erdirmez

6- Ey Muhammed, de ki: “Ey Yahudiler, insanlar içinde Allahın dostlarının sadece kendiniz olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda samimi iseniz ölümü temenni ediniz”

Ey Muhammed, Yahudilere de ki:“Bütün insanlar değil de sadece siz Allahın dosttan olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru iseniz ölümü isteyin Zira bu iddianıza göre öldüğünüzde Allah size azap etmeyecektir Çün*kü Allah, dostlarına azap etmez Böylece dünyanın sıkıntılarından, çilelerinden, gam ve kederinden kurtulmuş olursunuz ve cennetlerin nimetleri içerisinde ra*hatça yaşarsınız[10]

7- Yahudiler yaptıklarından dolayı ölümü asla istemezler Allah, za*limleri çok iyi bilir

Ey Muhammed, Yahudiler dünyada iken, işledikleri çeşitli kötülük ve gü*nahlardan dolayı, ölüp âhirete gitmeyi ve orada yaptıklarının hesabını venneyi asla istemezler Allah, yaratıklarından kimin zalim olduğunu çok iyi bilmekte*dir O, bu zalimleri, inkarları yüzünden helak edecektir

Bu hususta başka âyet-i kerimelerde de şöyle buyurulmaktadır:: “De ki: E”er ahiret yurdu, Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve bu iddianızda samimi iseniz ölümü istesenize” “Yaptıklarından dolayı ölümü asla istemeyeceklerdir Allah, zalimleri çok iyi bilir” Muhakkak ki sen onları hayata diğer insanlardan ve hatta Allaha şirk koşanlardan da daha düşkün bulursun Her biri bin sene yaşamak ister, oysa herhangi birinin çok ya*şaması, kendisini azaptan uzaklaştıracak değildir Allah, onlann yaptıklarını çok iyi görür”[11]

8- Ey Muhammed, de ki: “O kaçtığınız ölüm mutlaka sizi yakalaya*caktır Sonra, gizliyi de açığı da bilen Allaha döndürüleceksiniz Ve o size, dünyada yaptıklarınızı haber verecektir”

Ey Muhammed, sen o Yahudilere de ki: “Sizin sevmediğiniz, gelmesini temenni etmediğiniz ve kendisinden kaçıp kurtulmak istediğiniz ölüm, sizleri bir gün mutlaka yakalayacaktır Ondan sonra sizler, görülenleri ve görülmeyen*leri bile rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız O, sizlere, dünyada iken işlediği*niz amelleri bildirecek ve her birinize amelinizin karşılığını verecektir İyilik edene iyiliğin mükafaatını, kötülük edene de kötülüğün cezasını verecektir

Abdullah b Abbas diyor ki:

“Ebu Cehil dedi ki: “Yemin olsun ki eğer ben, Muhammed´in, Kabe´de namaz kıldığını görecek olursam, ayağımı onun boynuna basmak için onun ya*nına varacağım” Ebu Cehil´in bu sözü Resulullaha ulaştı Bunun üzerine Resu-lullah (sav) şöyle buyurdu: “Şayet bunu yapacak olsaydı onu melekler açıkça yakalayıp hırpalardi Şayet Yahudiler ölümü temenni etmiş olsalardı, ölür ve ce*hennemdeki yerlerini görürlerdi Resulullah ile lanetleşmeyi isteyen insanlar, onunla birlikte lanetleşmeye çıkmış olsalardı, geriye döndüklerinde ne mal ne de evlat bulabilirlerdi[12]

9- Ey iman edenler, Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman, hemen Allanın zikri olan namaza koşun Alışverişi bırakın Eğer bilirseniz, bu si*zin için daha hayırlıdır

Ayet-i kerime, Cuma günü ezan okunduğu zaman, alış veriş gibi işlerin bırakılarak Cuma namazına gidilmesini emretmektedir

Cuma günü “Toplantı günü” demektir Bu güne bu ismin verilmesinin se*bebi, müslümanlann her haftanın bu gününde en büyük ibadethanelerinde bir araya gelmelerindendir Allah tealu, yedi kat göklerin ve yerin yaratılmasını bu günde tamamlamıştır Âdem bu günde yaratılmış, bu günde cennete onmuş ve bu günde cennetten çıkarılmıştır Kıyamet bu günde kopacaktır Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin bir kul o saatte Allahtan bir hayır dilediği vakitte Allah o dilediğini ona mutlaka verir

Cuma günü, bizden önceki ümmetler için de haftanın Bayram günü ta*yin edilmiş fakat Yahudiler onu terk ederek Cumartesi gününü tatil yapmışlar, Hristiyanlar da yine o günü terkederek pazar gününü tatil yapmışlardır

Ayette zikredilen “Namaza çağın İması “nd an maksat, İmam minbere çık*tıktan sonra okunan ikinci ezandır Bunda önce okunan ezan, müslümanlar ço*ğalınca onları uyarmak için Hz Osman döneminde okunmaya başlanmış olan ezandır

Ebu Hureyre (ra) diyor ki:

“Ben, ResuluHahın şöyle buyurduğunu işittim: “Namaz için kamet geti*rildiğinde koşarak gelmeyin Yürüyerek gelin Sükunet ve vakarınızı muhafaza edin Ne kadarına kavuşursanız onu birlikte kılın Neyi de kaçırmış olursanız onu tamamlayın”[14]

Âyette geçen “Allahm zikri” ifadesinden maksat, Mücahid ve Cabir´e gö*re imanın okuduğu hutbedir

Âyet-i kerimede geçen “Alış verişi bırakın” ifadesinden maksat, Abdul*lah b Abbas´a göre Cuma günü caminin içindeki ezan okunduktan sonra artık alış verişin haram olmasıdır Ata´ya göre ise o andan itibaren her işte çalışmak haramdır[15]

10- Namaz kılındıktan sonra dağılıp Allanın lütfunda nasibinizi ara*yın Allahı çokça anın ki kurtuluşa crcsiniz

Cuma namazı bittikten sonra, dilerseniz yeryüzüne dağılırı Buna enge! yoktur Herşeyin hazinesi elinde bulunan Allahm lütfedeceği şeyleri isteyin Allahı överek ve size verdiği nimetlere karşı ona şükrederek onu çokça anın ki kurtuluşa eresîniz ve rabbinizin katında aradığınızı bulup, ebedi kalacağınız cennete giresiniz

Ayette zikredilen “Allahm lütfunüan nasibinizi arayın” ifadesinin, Re-sululah (sav) tarafından şu şekilde izah edildiği rivayet edilmektedir: “Burada Allanın lütfunu aramak, dünya malını talep etmek değildir O, bir hastayı ziya*ret etmek, bir cenazeye iştirak etmek ve mümin bir kardeşini ziyaret etmektir”[16]

11- Ey Muhaınmcd, onlar bir ticaret ve bir eğlence görünce seni (hutbe okurken) ayakta bırakıp dağıldılar Onlra de ki: “Allahm nczdinde-ki mükafaat, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır Allah, rızk verenlerin en hayırlıyıdır”

Bu âyet-i kerimenin nüzul sebebi hakkında Cabir b Abdullah diyor ki:

“Biz, bir cuma günü ResuluHahın hutbesini dinlerken bir kervan geldi On iki kişi dışında herkes dağılıp gitti İşte bunun üzerine Allah teala: “Ey Mu-hammed, onlar bir ticaret ve bir eğlence görünce seni ayakta bırakıp dağıldılar” âyetini indirdi”[17]

Âyetten ve hadisten de anlaşıldığı gibi Peygamber efendimiz, bir cuma günü minberde hutbe okurken o sırada henüz mülüman olmamış bulunan Dihye b Halife´ye ait bir ticaret kervanı, geldiğini belirten davulları çalarak Medine´ye girdi Müslümanlardan on iki kişi hariç diğerleri kervanın getirdiği mallardan almak için hutbeyi bırakıp gitmişlerdi Bunun üzerine bu âyet-i kerime indi ve müslümanları bi daha böyle bir şey yapmamaları için uyardı Allahm vereceği rızık ve ticaretin daha hayırlı olduğu ve Allanın en hayırlı rızık veren olduğu be*yan edildi-

Âyette zikredilen “Eğlence”den maksat, davul ve zurna çalarak eğlenme*dir Cabir b Abdullah diyor ki: “Kızlar evlendirilirken davul ve zurna ile gelip mescidin yanından geçerlerdi

Cemaat Resulullahı minberin üzerinde bırakarak dağılır ve ona giderlerdi Bunun üzerine Allah teala bu âyet-i kerimeyi indirdi[18][Resim: imzamm.1zdkum.gif]
[Resim: imzamkedilihlkvk.gif][Resim: imzamkedili2b2knl.gif]

Ölümün karşısında Yaşamak için Tek bahanemsin.
I will always love you

11-21-2014 12:48
kullanıcının web sitesini ziyaret et kullanıcının tüm mesajlarını bul
Yeni Yorum Gönder 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
turkiye HIC BIR KITAP KENDINI KURÁN KADAR IYI TANITAMAZ EFSANE UyGaR 2 1,808 03-13-2016 20:22
Son Yorum: Kardelençiçeği
dikkat CUMA GÜNÜ YAPILACAK DUA.... HeRSeYiM 0 932 01-07-2016 16:20
Son Yorum: HeRSeYiM
ilkbizde Cuma günü yapmamiz gerekenler... HeRSeYiM 0 986 11-13-2015 3:02
Son Yorum: HeRSeYiM
ilkbizde Cuma Suresinin Fazileti HeRSeYiM 0 1,457 07-17-2015 13:02
Son Yorum: HeRSeYiM
turkiye Cuma Duası:: HeRSeYiM 0 965 07-17-2015 13:00
Son Yorum: HeRSeYiM

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi